پارکینگ و پیاده: جردن، روبروی اسفندیار، آرش غربی، جنب سفارت سوریه، پلاک ٢٣(وارد زیرگذر نشوید)

ورودی پیاده: جردن، بالاتر از چهارراه اسفندیار، بن‌بست ایرج، پلاک ١٨

۰۹۱۰۲۶۶۴۱۴۷

پشتیبانی

تلفن ثابت ۱ : ٠٢١٢۶٢٩١١٩٢

تلفن ثابت ۲ : ٠٢١٢۶٢٩٢٢٨٩

تلفن ثابت ۳ : ٠٢١٢۶٢٩٢٢۵۶

تلفن ثابت ۴: ٠٢١٢۶٢٩١٣٩۵

تلفن ثابت ۵: ٠٢١٢۶٢٩١٣٨٠